MENU

Palmian vastuullisuusraportti 2018

Olemme turvallinen ja vastuullinen kumppani niin asiakkaille kuin omille työntekijöillemme. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti asiakkaidemme ja heidän asiakkaidensa tarpeiden näkökulmasta - haluamme auttaa myös asiakkaitamme saavuttamaan omat ympäristötavoitteensa.

Arvot
Kohtaamme, kuuntelemme, palvelemme ja kehitymme. Johto ja henkilöstö ovat määritelleet Palmian arvojen sisältöä ja merkitystä yhteisesti.

Missio
Yrityksen johto on määritellyt, miksi yritys on olemassa ja mitä organisaation toiminnalla halutaan saavuttaa. Palmialla olemme olemassa asiakasta varten. Omistaudumme aidosti asiakkaidemme hyvinvoinnille, turvallisuudelle ja viihtyvyydelle. Olemme hyvä ja turvallinen kumppani arjessa. 

Strategia
Henkilöstöhyvinvointi on määritelty yhdeksi painopistealueeksi. Tähän päämäärään liittyy yhtenäinen toiminta- ja johtamiskulttuuri läpi organisaation. Strategian painopisteistä mainittakoon myös tuottavuuden nostaminen, johon liittyy mm. työtapojen tehostaminen yhdessä henkilöstön kanssa sekä prosessi-ajattelun kehittäminen.  Strategiamme mukaisesti olemme asiakkaillemme helppo, turvallinen ja vastuullinen ulkoistuskumppani. Johtoryhmä ja hallitus seuraavat strategian toteutumista säännöllisesti.

Sertifioitu ympäristöjärjestelmä
Ympäristötyötämme ohjaa kansainvälisen ISO 14001 -standardin mukaan sertifioitu ympäristö-järjestelmä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että ympäristönäkökohdat arvioidaan vuosittain, ne huomioidaan kaikessa toiminnassa ja ympäristöasioiden hallintaa parannetaan jatkuvasti. Palmian merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät pääasiassa energiankulutukseen, liikenteeseen, jätteisiin ja hankintoihin. Vastuullisuuteemme kuuluu olennaisena osana myös sosiaalinen ja yhteiskunnallinen näkökulma.

Suomen kuusi suurinta kaupunkia teki vuonna 2018 yhteisen kyselyn henkilöstön ympäristöasenteista ja -käyttäytymisestä. Palmialaiset olivat Helsinki-konsernin suurin ja aktiivisin vastaajaryhmä. Monet ympäristöasiat huolettavat palmialaisia, erityisesti vesistöjen tila ja ilmastonmuutos. Palmialaiset tekevät myös omassa elämässään ympäristötekoja, 89 % vastanneista mm. kiinnittää erityisesti huomiota hävikin minimointiin suunnitellessaan ruokaostoksia.

Sertifioitu laadunhallinta
Palmia on perustamisestaan, vuodesta 2015 lähtien, ylläpitänyt sertifioitua ISO 9001 -standardin mukaista laadunhallintajärjestelmää.  Se edellyttää systemaattista toimintaa laadun parantamiseksi, kuten toimivaa asiakaspalaute-järjestelmää, toiminnan säännöllistä auditointia ja arvioimista, prosessiajattelua sekä jatkuvaa toiminnan kehittämistä.

Toiminnan kehittäminen
Kehitysideoita voi jokainen, niin työntekijät kuin esimiehetkin, jättää sisäisen intran kautta. Asiakkaiden palautteita kuunnellaan moni-puolisesti. Palautteita ja kehitysideoita käsitellään liiketoiminnoissa, tiimeissä ja johdon kokouksissa.

Digitalisaatio
Digitalisaatio merkitsee Palmiassa konkreettisia kehitystoimenpiteitä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Aalto-yliopiston kampuksella otettiin osana Palmian robotiikkaosaamisen kehitys-projektia vuonna 2018 käyttöön Suomen ensimmäinen toisen sukupolven siivousrobotti, ns. autonominen yhdistelmäkone. 

Talvella 2018-19 Palmia aloitti myös Helsingin kaupungin lumikuormien digitaalisen valvonnan. Tarkemmalla kuormien ohjauksella ja seurannalla pääkaupunki haluaa vastata ilmastohaasteeseen ja vähentää maahan ja ilmaan joutuvien päästöjen määrää, mutta yhtä lailla seurannalla pyritään hallitsemaan turvallisuusriskejä.

Suomalaisen yhteiskunnan rakentaja

Avainlippu
Palmialla on Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu merkkinä suomalaisesta yrityksestä ja siitä, että käytämme esimerkiksi ruoanvalmistuksessa runsaasti suomalaisia elintarvikkeita. Palmia myös maksaa kaikki veronsa Suomeen ja rakentaa siten suomalaista yhteiskuntaa. www.suomalainentyo.fi 

Avainlipun ensisijaisena myöntämiskriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Yrityksen pääkonttorin ja johdon on myös sijaittava Suomessa. Palmian palvelujen kotimaisuusaste on viimeisimmän laskelman mukaan 79 % ja myös muut vaatimukset täyttyvät.

Harmaan talouden torjunta
Harmaan talouden torjumisessa Palmialla on ohjeistus, jonka noudattamista valvotaan. Ulkopuolista työvoimaa käytettäessä tilaajavastuulain mukaiset dokumentit tarkastetaan ennen sopimuksen allekirjoit-tamista, jotta sopimusta ei virheellisesti laadita sellaisen toimijan kanssa, joka on esim. mahdollisesti laiminlyönyt verojen tai sosiaaliturvamaksujen maksamisen tai on liiketoimintakiellossa. Sopimuskumppanin harmaan talouden seurannasta vastaa ensisijaisesti Palmian edustajaksi sopimuksen seurantaan nimetty yhteyshenkilö. Suoritamme sopimuskumppaneiden tilaajavastuulain mukaisten selvitysten seurantaa säännöllisesti tilaajavastuu.fi -palvelusta. Palveluntarjoajien edellytetään kuuluvan tilaajavastuu.fi -palveluun.

Vastuullinen kesäduuni
Palmia palkkaa merkittävässä määrin esimerkiksi kesätyöntekijöitä (160 työntekijää vuonna 2018), joista suuri osa on nuoria kesäapulaisia, joille tarjotaan mahdollisuus päästä kerryttämään työkokemusta. Palmia on mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa.

Henkilöstöä kunnioittavat toimintatavat ja yhdenvertaisuus

Työhyvinvointi
Kahden vuoden välein toteutettava työhyvin-vointikysely tuo tulostensa kautta aineistoa yhdenvertaisuustilanteen ja työhyvinvoinnin arviointiin Palmiassa.

Rekrytointi
Palmian rekrytointiprosessissa noudatetaan syrjimättömiä toimintatapoja ja käytäntöjä. Tasa-arvosuunnitelmaan on kirjattu toimenpiteet sukupuolten välisen tasa-arvon kehittämiseksi työpaikalla sekä sovittu toimenpiteistä, vastuu-henkilöistä, seurannasta ja tiedottamisesta. 

Naisia Palmian henkilöstöstä on noin 49 % ja miehiä 51 %, joten sukupuolijakauma on hyvin tasainen. Palkkaus perustuu tehtävän vaativuuteen ja samasta työstä maksetaan sama palkka. Palkkakartoituksen mukaan ansiot ovat samalla tasolla sukupuolesta riippumatta.

Varhainen tuki
Palmiassa on käytössä työkyvyn tuen prosessi: Vatu-menettelyllä pyritään ennaltaehkäisemään pitkiä sairauspoissaoloja, paluun tuen muotoja hyödynnetään aktiivisesti, sisäisiä uudelleen-sijoituskäytäntöjä kehitetään ja korvaavan työn malli otetaan käyttöön. Käytössä on myös Sopua ja sovittelua -toimintamalli. Käytössä oleva opas sisältää toiminta- ja etenemistapoja sekä ohjeita, miten epäasiallista kohtelua kokevan, sitä havaitsevan tai siitä syytetyn sekä esimiehen tulee toimia. Ennaltaehkäisyn tueksi tarkastellaan kiusaamisen taustoja ja syitä.

Tehtävissä, joissa mukautusten avulla voidaan mahdollistaa esimerkiksi vammaisen henkilön työskentely, pyritään tekemään työntekijän rajoitusten edellyttämät kohtuulliset mukautukset työympäristön ja välineiden suhteen. Työtehtävien fyysinen rasittavuus voi johtaa yksittäisissä tapauksissa työntekijän työkyvyn alenemaan. Työkyvyn alentuessa Palmiassa tuetaan osatyökykyisten työssä jatkamista kohtuullisin mukautuksin erilaisilla keinoilla, esim. työtehtävää keventämällä tai muuttamalla tai työaikajärjestelyjä muokkaamalla.

Mielipiteet julki
Palmiassa henkilöstö saa vapaasti ilmaista mielipiteitään ja mielipiteitä myös kysytään. Käytössä on tähän erilaisia järjestelmiä, mm. Yammer koko henkilöstön keskustelualustana.

Kouluttautuminen
Tarjoamme koko henkilöstölle mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan mm. oppisopimuksen avulla. Oppisopimuksessa opiskeleekin vuosittain noin 100 työntekijää. Koulutusmahdollisuuksia on tarjolla kaikissa tehtävissä ja koulutukseen hakeutumiseen kannustetaan.

Energia- ja materiaali-tehokkuus ja CO2-päästöjen vähentäminen

Energiatehokkuus
Osana Helsingin kaupunkikonsernia Palmia sitoutuu Helsingin kaupungin energiatehokkuus-sopimukseen. Palveluntuottajana meillä on merkittävä rooli asiakkaiden ympäristökuorman keventäjänä. Energiansäästötyöllä tuemme omien energiansäästötavoitteidemme lisäksi asiakkaidemme tavoitteiden toteutumista. Yhteistyössä kiinteistönomistajien kanssa on päästy merkittäviin säästöihin niin euroissa kuin energiankulutuksessakin.

Case Helsingin kaupungintalo: kaupungin tiukat energiansäästötavoitteet johtivat kaupungintalossa laajaan yhteistyöprojektiin, jossa mm. jo melko yksinkertainen valaistusmuutos leikkasi sähkönkulutusta yli 10 000 eurolla.

Field Service
Field Service -kenttätyönohjausjärjestelmä otettiin käyttöön Palmiassa vuoden 2018 aikana. Se vähensi merkittävästi työnteon yhteydessä paikasta toiseen tapahtuvaa liikkumista.

Energiankulutuksen vähentäminen
Palmia on vuoden 2018 aikana vähentänyt liikkumisesta aiheutuvaa energiankulutusta ja päästöjä myös karsimalla matkustamista kokouksiin, infotilaisuuksiin ja koulutuksiin. Käyttöön on otettu erilaisia sähköisiä järjestelmiä, jotka mahdollistavat osallistumisen omalta työpisteeltä, kännykällä tai tarvittaessa myös kotoa. Taito-oppimisympäristö tuo kaikki palmialaiset sujuvasti yhteisten verkko-koulutusten piiriin. Palmialaiset voivat osallistua myös yhteisiin infotilaisuuksiin ilman, että heidän tarvitsee tulla konkreettisesti paikalle. Etätöiden tekemiseen kannustetaan töissä, joissa se on mahdollista.

Sähköisten etäkokouksiin osallistumisten määrä

Sähköisten etäkokouksiin osallistumisten määrä

Palmia Foodsin keittiöissä on käytössä Hyvät ympäristötavat käyttöön -ohje, jossa kerrataan käytännön toimintatavat energian jatkuvaksi säästämiseksi keittiötyössä. Laitteiden oikean mitoituksen, ajoituksen, tehokkaan täyttöasteen ja valmiiden ohjelmien käytön lisäksi laitteiden puhdistus- ja kunnossapitoautomatiikan hyödyntäminen on laadun ja energiansäästön kannalta tärkeää.

Ruokahävikin vähentäminen
Hävikki on olennaisimpia tekijöitä, joka vaikuttaa keittiön CO2-kuormaan. Hävikin seuraaminen ja pienentäminen on yksi keittiöidemme ydintoiminnoista ja hävikin vähentäminen tavoitteellista sekä jatkuvaa. Ruokahävikillä on merkittäviä vaikutuksia niin ympäristöön kuin talouteenkin. Kirjattu hävikki on hyödyllinen väline konkretisoimaan syntyvän hävikin määrää sekä hintaa ja se helpottaa ongelmakohtien tunnistamista.

Hävikkiä tarkastellaan yrityksemme johtotasolla ja yhdessä tilaajien kanssa, Palmian päällikköpalavereissa sekä toimipaikkojen tiimipalavereissa. Hävikin seurannasta saatua tietoa käytetään hyväksi ruokalistasuunnittelussa, trendien ja ajankuvan tunnistamisessa tuotekehityksessä ja reseptiikan kehittämisessä. Ravintoloiden yli jäänyttä ruokaa myydään ResQClubin kautta ja eri kuntien kanssa on sovittu käytännöistä, kuinka yli jäänyttä ruokaa luovutetaan hyötykäyttöön.

Raaka-aineiden pakkausmateriaalit ja pakkauskoot
Neuvottelemme aina raaka-ainetoimittajien kanssa meille sopivista pakkausmateriaaleista ja tehdessämme tilauksia huomioimme tuotteissa keittiökohtaiset pakkauskoot. Näillä toimenpiteillä vähennämme pakkausjätettä. Kierrätämme kaiken keittiöistä syntyvän jätteen, niin pitkälle kuin se on mahdollista. Mukaan myynnissä käytettävät pakkaukset ovat 87-prosenttisesti biohajoavia.

Puhdas työympäristö, puhtaat vesistöt

Siivouksen ympäristövaikutusten pienentäminen
Pitkän tähtäimen tavoitteenamme Palmiassa on toiminnasta syntyvän kemikaalikuorman pienentäminen, jolla voimme vaikuttaa osaltamme mm. Itämeren tilaan. Palmia tuottaa päivittäin noin kaksi miljoonaa neliötä puhtaita ja viihtyisiä toimitiloja aina päiväkodeista oppilaitoksiin ja suuria asiakasmääriä palveleviin kiinteistöihin. Puhtauden ja viihtyisyyden rinnalla haluamme olla edistämässä palvelun tuottamista ympäristöystävällisesti sekä turvallisesti. Ympäristömerkittyjen puhdistusaineiden käytön rinnalla Palmian ylläpitosiivouksessa on jo runsaat 130 000 kemikaalittomasti siivottavaa neliöitä ja toiveenamme on kasvattaa kemikaalittomasti siivottavien tilojen määrää entisestään.

Kemikaaliton siivous auttaa pienentämään puhtaanapidosta syntyvää ympäristökuormaa, tukee hyvää sisäilmastoa ja vähentää sekä tilojen käyttäjien, että puhtaanapidon ammattilaisten kemikaaleille altistumista. Kemikaalittoman ylläpitosiivouksen rinnalla Palmia tutkii ja testaa myös kemikaalittomia peruspesuja tavoitteenaan löytää uusia keinoja kiinteistöjen pintamateriaalien kunnossapitoon uudenaikaisilla mekaanisilla menetelmillä.

Kävimme kevään 2018 aikana läpi omat ja asiakkaidemme toimipisteet ”suuressa kevätsiivous-kampanjassa” ja tarkistimme poistettavat, esimerkiksi vanhentuneet kemikaalit. Poistettavat kemikaalit kerättiin ja toimitettiin ongelmajätelaitokselle.

Läpinäkyvyys ja vastuulliset hankinnat

Hankintojen vastuulliset vaatimukset
Kaikkiin uusiin tai uusittaviin materiaali- ja alihankintatarjouspyyntöihin asetetaan tuotteen ympäristöominaisuuksiin tai tuottajan ympäristöasioiden hoitoon liittyviä vaatimuksia. Mm. henkilöautojen hankinnassa noudatetaan päästöjen osalta selkeitä kriteereitä, jotka on määritetty yhtiön sisäisissä auto-ohjeistuksissa. Myös kuljetuspalvelua hankittaessa ympäristökriteerien asettamisella varmistetaan sopimus-teitse haluttuja asioita palveluntuottajalta. Tällaisia ovat esim. vaatimus taloudellisen ajotavan koulutuksesta, kuljettajakohtainen ajotavan seurantajärjestelmä, euroluokat ja vähäpäästöisyys auton koosta riippuen.

Palmian autokaluston päästörajat

Palmian autokaluston päästörajat

Reilu kauppa
Reilun kaupan tuotteita Palmia on käyttänyt jo vuodesta 2011. Reilu kauppa on kehittyvissä maissa viljeltävien ja valmistettavien tuotteiden sertifiointijärjestelmä. 

Reilu kauppa takaa tuottajille taloudellista turvaa ja edellytykset kestävämpään toimintaan. Viljelijöille taataan vähimmäishinta raaka-aineesta ja osuuskunta saa lisäpalkkion, joka voidaan sijoittaa esimerkiksi omaan tuotantoon tai infrastruktuuriin, sairaanhoitoon tai koulutukseen paikallisessa yhteisössä. Palmiassa reilun kaupan tuotteiden myynti vuonna 2018 oli n. 150 000 e.

Portaat luomuun -ohjelma
Vuonna 2018 Palmian ravintolat ovat olleet Portaat luomuun -portaalla 2-3. Portaat luomuun on valtakunnallinen EkoCentrian ohjelma kaikenkokoisille yksityisille ja julkisille ruokapalveluille, jotka haluavat lisätä luomutuotteiden käyttöä osana kestävän kehityksen mukaista toimintaansa. Luomuruoka tuotetaan valvotusti luonnonmukaisilla menetelmillä ilman keinotekoisia lannoitteita ja torjunta-aineita. Luomutuotannossa otetaan huomioon sekä eläinten että ympäristön hyvinvointi ja se tarkoittaa puhdasta, terveellistä, turvallista ja vastuullista ruokaa. 

Palmia käyttää ruokatuotannossaan mm. hiutaleita, kahvia, tofua, herneitä, teetä, banaaneja, maitoa ja pastaa. Esimerkiksi vuoden aikana ostamallamme luomukahvilla mahdollistamme 1 270 kg vähemmän keinolannoitteita, 130 kg vähemmän torjunta-aineita sekä 11 jalkapallokenttää vastaavan pinta-alan siirtymisen luomutuotantoon. 

Pyrimme aktiivisesti lisäämään luomuruoan käyttöä erityisesti koulu- ja päiväkotiruokailussa. Luomutuotteita tarjotaan sopimuksen mukaisesti.

Uusien elintarvikkeiden alkuperä ja ympäristöystävällisyys
Tavarantoimittajakumppaneita valitessamme varmistamme aina toimittajan eettisyyden ja varmistumme toimittajan ympäristöystävällisestä toimintatavasta. Kaikkien tuotteidemme ja raaka-aineidemme alkuperä tulee olla helposti selvitettävissä. Osan toimittajiemme tuotteista pystymme jäljittämään jopa tuotteen kotitilalle saakka.

Palmialle on tärkeää, että asiakkaamme voivat luottaa meillä tarjottavan kalan olevan vastuullisesti kalastettua. Emme osallistu merien tyhjentämiseen uhanalaisista kalalajeista. Palmia noudattaa WWF:n kalaoppaan suosituksia tarjottavan kalan valinnassa. Usein käyttämämme kala on myös MSC-sertifioitua. Käytämme suomalaisia raaka-aineita aina, kun se on mahdollista – huomioiden sesonkisaatavuuden ja laadun. Mm. käyttämämme liha, maitotalous-tuotteet ja kananmunat ovat kotimaisia.

Elintarvikehankintojen suomalaisuus

Elintarvikehankintojen suomalaisuus