MENU

Vuosikatsaus 2020

Toimitusjohtajan tervehdys

Nina Rokkila.jpg

Kova koronavuosi 2020 – kasvun trendi kääntyi markkinan muuttuessa radikaalisti

Palmian toimintavuosi 2020 käynnistyi positiivisissa tunnelmissa. Ruokapalvelut suunnitteli tuotantolaitoksen laajennusta tuotannon kapasiteetin nostamiseksi ja tuotantomallin muutoksen mahdollistamiseksi. Toimitilapalvelujen kaupalliset näkymät olivat positiiviset, valmistelussa oli mm. Tampereen operaation käynnistys sekä Olympiastadionin siivouskilpailutuksen voiton jälkeinen avaaminen syksyllä 2020. Liiketoiminnan tulosnäkymät olivat suunnitelmien mukaiset ja odotetulla tasolla.

Maaliskuun alussa alkanut koronaepidemia muutti tilannekuvan hetkessä. Poikkeusolojen julistaminen tarkoitti merkittävimmän asiakassegmentin eli kuntasektorin toimintojen alasajoa välittömästi. Laadimme heti ensimmäisen koronaskenaarion ja käynnistimme laajat henkilöstön sopeuttamistoimet sekä asiakaskohtaiset neuvottelut suurimpien kunta-asiakkaiden kanssa.

Laadimme poikkeusoloihin sopivia uusia palvelumalleja. Koulujen ja oppilaitosten siirtyessä etäopetukseen perustimme ruokakassipalvelun nopealla aikataululla ja taloudellisesti vastuullisesti Hämeenlinnassa, Espoossa ja Riihimäellä. Aloitimme myös tehosiivouspaketteja koronakohteiden siivoukseen. Ravintoloita suljettiin sekä vuoden edetessä myös lakkautettiin. Kaiken kaikkiaan koronavuoden menetykset osuivat Palmia Oy:ssä raskaimmin juuri ravintolapalveluihin.

Raskaita alkuvaiheen skenaarioita vastaan onnistuimme kuitenkin erinomaisesti sopeuttamaan liiketoiminnan tasoa ja volyymia vastaamaan supistuvaa liikevaihtoa. Toimitilapalvelut jopa hyötyi kysynnän kasvusta alkuvaiheen hankalan tilannekuvan palattua normaalimpaan ja terveydenhuoltosektorin siivouspalvelutarpeen kasvaessa sen varautuessa koronaosastoilla. Jouduimme kuitenkin tekemään raskaita, mutta välttämättömiä toimenpiteitä ja myös irtisanomaan työsuhteita jatkuvuuden varmistamiseksi.

Poikkeusoloissa jatkoimme edelleen markkinoille kasvua; toiminnan tehostaminen, toimintakulttuurin muutos ja säästöt omistajalle olivat edelleen toimintaamme ohjaavia teemoja. Maantieteellinen toiminta-alueemme laajeni, ja Tampereen uudet kohteet olivat merkittävä avaus. Näkymän synkkyydestä huolimatta yhtiön jatkuvuus ei ole heikentynyt ja operatiivinen sopeutumiskykymme hankalassa tilanteessa on hyvällä tasolla. Koronatilanne aiheuttaa taantumaa edelleen vuonna 2021, mutta yhtiön usko ja näkymä päämarkkinamme kasvupotentiaaliin on erinomainen.

Henkilöstömme on joutunut poikkeukselliseen kriisitilanteeseen ja osoittanut loistavaa kykyä toimia hankalissakin olosuhteissa. Lisäksi työhyvinvointikyselymme tulokset kertovat parantuneesta työtyytyväisyydestä. Koronavuosi 2020 jää varmasti yhtiön historiaan vaikeana, mutta myös yhteen hiileen puhaltamisen ja toimivan nopean kommunikaation vuotena.

Vaikeudet opettavat ja kasvattavat, Palmia lähtee seuraavaan tilikauteensa uskoen tulevaan.

Nina Rokkila 
toimitusjohtaja
Palmia Oy

Vastuullisuus 2020

Olemme suomalainen yritys. Noin 2200 työntekijäämme, joukossa 50 eri kansallisuutta, tekee suomalaista palvelutyötä joka päivä - oli arki tai juhla.

Palmian vastuullisuuden kehittämisen painopistealueet vuonna 2020

Energia- ja materiaalitehokkaiden sekä vastuullisten palvelujen kehittäminen
Ravintola- ja ruokapalveluissa asetettiin v. 2019 tavoitteeksi vähentää ruokahävikkiä 50% vuoteen 2022 mennessä. Taustalla vaikuttaa myös Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma, jossa ruokahävikin vähennys on yhtenä toimenpiteenä tavoitteen saavuttamisessa. Olemme Helsingin kaupungin omistamana yrityksenä sitoutuneet toimenpideohjelmaan. Hävikkiin osoitettavasti vaikuttavia toimenpiteitä otettiin käyttöön myös vuonna 2020.

Toimitilapalveluissa vähennettiin edelleen siivouksen aiheuttamaa kemikaalikuormaa. Toimenpiteinä oli ostojen ohjauksen tehostus ja kemikaalittoman siivouksen lisääminen.

Hankintojen ympäristövastuullisuuden kehittäminen
Materiaalihankinta- ja alihankintaprosesseihin lisättiin vuonna 2018 ympäristökriteerit, jotka tulivat voimaan kaikkiin uusiin tai uusittaviin materiaali- ja alihankintatarjouspyyntöihin tai -sopimuksiin. Työ jatkui edelleen vuonna 2020. Erityisesti toimitilapalveluissa kiinnitettiin huomiota ostojen ohjauksen tehostamiseen.

Autokantamme hiilijalanjälki supistui voimakkaasti vuoden 2020 aikana. Kävimme läpi autokantamme ja mietimme jokaisen auton sijoittumiskohteen sekä todellisen käyttötarpeen järkeistämällä toimintaa. Ympäristötavoitteena tehtiin selvitys sähköautojen käytöstä ja päätös hankinnasta v.2020. Ensimmäiset sähköautot tulevat käyttöön v. 2021 Helsingin toimipisteessä.

Osaava henkilöstö
Tavoitteena oli, että koko toimitilapalvelujen henkilöstö on suorittanut Ympäristöosaava-koulutuksen ja siihen liittyvän testin. Myös kiinteistöhuollon henkilöstö suoritti Ympäristöosaava-koulutuksen ja siihen liittyvän testin vuoden loppuun mennessä. Koulutukset suoritettiin sähköisessä oppimisympäristössä ja niitä jatketaan aina henkilöstön kasvaessa tai vaihtuessa.

Ympäristövastuullisen kumppanuuden kehittäminen
Kehitimme asiakkaille suunnattua ympäristöasioiden viestintää. Jokaiselta toimialalta julkaistiin aiheesta blogitekstejä Palmian www-sivuilla ja lisäksi kerroimme ympäristöteoistamme asiakaskirjeissämme.

Tavoitteenamme on alan paras henkilöstö­tyytyväisyys vuonna 2024.

Henkilöstö

Panostamme kokonaisvaltaisesti henkilöstön työhyvinvointiin sekä osaamisen ja palkitsemisen kehittämiseen.

Palmia Oy:n keskeinen tavoite on henkilöstön sopeutuminen yhtiöittämisen ja kilpailutusten vaatimaan toimintakulttuurin uudistumiseen, tuottavuuden kehittymiseen ja markkinan vaatimiin toimintatapojen muutoksiin. Yhtenä strategisena tavoitteena on toimialan paras henkilöstötyytyväisyys.

Niin kuin edellisenäkin vuonna, myös vuonna 2020 panostettiin merkittävästi työhyvinvoinnin mittaamiseen. Viikoittaista Vire-mittausta jatkettiin ja syksyllä toteutettiin laajempi työhyvinvointikysely. Panostusta henkilöstön työhyvinvointiin sekä osaamisen kehittämiseen jatkettiin edelleen.

2020 otettiin käyttöön uudistetut suorituksen johtamisen mallit työntekijäryhmittäin niin, että asiantuntijoille ja esihenkilöille käytiin suorituksen johtamisen keskusteluja kahteen otteeseen vuoden aikana ja työntekijöille yhden kerran. Keskusteluissa paneuduttiin erityisesti tavoitteiden asetantaan sekä tavoitteiden saavuttamisen seurantaan. Uudistettu malli koettiin toimivaksi ja sitä tullaan hyödyntämään myös tulevina vuosina. 

Suurin osa Palmian työtehtävistä on fyysisesti kuormittavia ja työkyvystä huolehtiminen on tärkeää. Muun muassa työajan kevennyksillä ja muutoksilla tehtävänkuvassa tuetaan osatyökykyisten työntekijöiden työssä jaksamista. Työkykyjohtamisessa tehdään tiivistä yhteistyötä työterveyden, työsuojelun, esihenkilöiden ja HR:n kesken. Esihenkilöiden osaamista työkykyjohtamiseen liittyen pyrittiin kehittämään kohdennetuilla työkykyjohtamisen klinikoilla. Sairauspoissaoloprosentti yhtiössä oli 4,30 %.

Palmiassa panostetaan henkilöstön osaamisen kehittämiseen merkittävästi. Henkilöstöä kannustetaan osallistumaan tutkintoon johtaviin koulutuksiin. Palmia tukee henkilöstönsä kouluttautumista muun muassa oppisopimuksella oman ammattialansa tutkintoihin. Vuonna 2020 Palmiassa suoritettiin työn ohella ammatillisia perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoja kaikissa liiketoiminnoissa. Lisäksi sekä työntekijöille että esihenkilöille oli tarjolla myös paljon muuta kuin tutkintoon johtavaa koulutusta kohdennetusti työtehtävän mukaan. Koulutusta toteutettiin niin lähiopetuksena kuin verkko-oppimisympäristössä ja koronavuonna etäopiskelu korostui.

Koronaepidemia toi vuoteen haasteita. Haasteellisesta vuodesta huolimatta henkilöstön hyvinvointi on kehittynyt Vire-mittausten sekä työhyvinvointitulosten mukaan. Etätyön määrä lisääntyi huomattavasti niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista ja etätyötä tekevien hyvinvointia selvitettiin myös erillisen etätyökyselyn avulla. Tulokset osoittivat, että työntekijät voivat etätyössä pääsääntöisesti hyvin ja yhtiössä on toimivat työvälineet etätyön tekemiseen.

Vuoden lopussa Palmian palveluksessa oli 2093 työntekijää, joista 95 % oli vakinaisessa työsuhteessa. Naisten osuus henkilöstöstä oli 54 %. Vapaaehtoinen lähtövaihtuvuus oli 15,84 % (työntekijä irtisanoutunut omasta pyynnöstä). Keski-ikä oli 43,8 vuotta. Suurin ikäryhmä oli 50–59-vuotiaat.

Palvelut

Palmia on siellä, missä ihmisetkin. Siivous-, kiinteistö-, turvallisuus- sekä ravintola- ja ruokapalvelumme pitävät arjen pyörät pyörimässä kaikkialla kaupungissa.

Kaikki kunnossa.

Kiinteistöpalvelut

Palmia on tukena kaupungin arjessa. 

Kiinteistöpalveluiden 2020 vuoden pääteemoina oli toiminnan tehostaminen ja yhdenmukaistaminen kiinteistöpalveluiden eri toimintojen ja paikkakuntien välillä. "Kerralla kuntoon, kunnolla" -teema oli vahvasti esillä kaikessa tekemisessämme 2020 ja se jatkuu edelleen vuonna 2021.

Huoltokirjapalvelut liitettiin osaksi kiinteistöpalveluja, mikä paransi palvelutarjoamaamme ja vahvisti huoltokirjaosaamistamme.

Kiinteistöpalveluiden esihenkilöt ja työntekijät ovat osallistuneet aktiivisesti koulutuksiin. Oppisopimuskoulutusten myötä olemme saaneet vahvistettua niin työntekijöiden ammatillista osaamista kuin esimiestutkintojen myötä esihenkilöiden ammattitaitoa.

Suurin osa kiinteistöpalveluiden henkilöstöstä on suorittanut Ympäristöosaava ammattilainen -koulutuksen ja sen myötä olemme saaneet lisättyä ympäristöasioiden osaamista. 

Field Service -toiminnanohjausjärjestelmää on kehitetty edelleen aktiivisesti tukemaan entistä paremmin työn suunnittelua. Field Service mahdollista työn parempaa seurattavuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta. Mobiilisovellusta on kehitetty yhdessä työntekijöiden kanssa työntekoa helpottavaksi ja yksinkertaisemmaksi käyttää.

Tuki ja turva.

Turvallisuuspalvelut sekä palo- ja turvatekniikka

Palmia turvaa kaupungin arkea. 

Vuoden 2020 vaikuttavin asia oli keväällä alkanut koronapandemia. Rajoitustoimet keskeyttivät lähes kokonaan iltavalvonnan ja tapahtumien järjestyksenvalvonnan, ja osansa sulku- ja rajoitustoimista saivat myös paikallisvartiointi ja aulapalvelut. Henkilöstön lomautusmäärät saimme kuitenkin pidettyä hyvin maltillisina, ja osalle voitiin tarjota korvaavaa työtä muita toimialoilta.

Turvallisuuspalveluissa keskitymme jatkuvasti toiminnan tehostamiseen ja asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden parantamiseen. Vuoden 2020 osalta jäätiin taloudellisista tavoitteista.

Kilpailutusvoittoja

Voitimme uuden sopimuskauden Helsingin kaupungin kulttuurialan kohteisiin. Sopimus koskee kulttuuritaloja Annantalo, Caisa, Kanneltalo, Malmitalo, Savoy-teatteri, Stoa ja Vuotalo. Lisäksi aloitimme turvallisuudesta huolehtimisen myös Colliersin kohteessa ja Kaupunkiympäristö-talossa. Saimme vuoden aikana uusia, merkittäviä toimeksiantoja ja tarjouskanta on ollut ennätyksellisen suuri koko vuoden ajan. Palkkasimme turvallisuuspalveluihin HR-ammattilaisen helpottamaan rekrytointia.

Palo- ja turvatekniikka, pysäköintipalvelut ja hälytyskeskuspalvelut yhdistettiin turvallisuuspalveluihin

Syksyllä tapahtuneella eri toimintojen yhdistymisellä tavoitellaan synergiaetuja ja tehokkuutta. Samoin toimialan organisaation muutoksella haettiin lisää hyviä toimintatapoja.

Pysäköintipalveluille mennyt vuosi on ollut vahvaa kasvun aikaa ja toiminta laajenee myös vuoden 2021 alusta lähtien Helsingissä. Postipuiston uudelle alueelle valmistuu useita sopimuspysäköintialueita, jotka palvelevat satojen ajoneuvojen pysäköintitarpeita.

Guard Toolsin käyttöönotto on vakiintunut vuoden 2020 aikana. Lisäksi tehostimme ajoneuvojen käyttöä ja selvitimme mahdollisuuden pilotoida sähköauton käyttöä.

Sillä siisti.

Toimitilapalvelut

Vuosi 2020 alkoi toimitilapalveluissa, kuten edellinenkin vuosi, laajentumisen merkeissä. Vuoden 2020 alusta alkaen siivouspalvelumme käden jäljen löytää myös Tampereelta. Uusien asiakkuuksien myötä tiimimme vahvistui myös uudella palveluesimiehellä sekä aluepäälliköllä. Vuodelle 2020 olimme asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet kasvattaa asiakastyytyväisyyttämme sekä henkilöstötyytyväisyyttämme, joka jo ennestään oli hyvällä tasolla.

Sisäinen sijaistuspalvelu kasvussa

Vuonna 2019 aloitimme sisäisen sijaistuspalvelun pilotoinnin pääkaupunkiseudulla ja vuoden 2020 aikana kasvatimme toimintaamme suunnitelmiemme mukaisesti. Tavoitteenamme on varmistaa työn tasalaatuisuus myös sijaistustilanteissa. Sisäinen sijaistuspalveluhenkilöstömme on vakituisessa työsuhteessa ja heillä on samat henkilöstöedut ja koulutustavoitteet kuin koko henkilöstöllämme. Sijaistuspalvelu on vakiinnuttanut toimintansa vuoden 2020 aikana ja tulokset näkyvät niin asiakastyytyväisyys- kuin henkilöstötyytyväisyystuloksissamme.

Stadionilla tavataan!

Aloitimme elokuun alussa siivouspalvelumme Olympiastadionilla, jossa vastaamme Stadionin tilojen lisäksi myös mm. Urheilumuseon siivouksesta. Stadionin perusparannus valmistui elokuussa 2020, jolloin myös siivottava pinta-ala kasvoi 20 000 neliöstä 40 000 neliöön. Stadionilla on urheilu- ja harjoitustiloja, toimistotiloja sekä kokous- ja tapahtumatiloja. Kaikki vaativat asiantuntevaa siivousta, joka soveltuu juuri ko. tilaan. 

Koronapandemia

Kuten kaikille toimialoille, myös toimitilapalveluille koronapandemia toi uuden haasteen koko vuoden tekemiseen. Kiitos tiiviin asiakasyhteistyömme ja joustavan henkilöstömme, pystyimme ketterästi mukautumaan muuttuneeseen tilanteeseen. Kevään rajoitusten aikana, kun julkisia kohteita suljettiin, yhteistyössä asiakkaidemme kanssa aloitimme vuosittaiset perussiivoustyöt. Tämän lisäksi aloitimme lähes kaikissa avoimissa asiakaskohteissamme lisäsiivoukset. Tähän liittyen teimme myös yhteisen ohjeistuksen koko henkilöstöllemme oikeasta suojautumisesta sekä hygieenisestä siivouksesta.

Pääsimme kevään aikana tekemään myös hyvin yhteiskunnallisesti merkittävää asiakasyhteistyötä. Henkilöstöämme siirtyi työskentelemään sairaalasiivouksen pariin, jotta sairaaloiden omat laitoshuoltajat vapautuivat koronasiivoukseen eristetyille osastoille. Tämä yhteistyö osoitti myös sen, millaiset valmiudet organisaatiollamme on käynnistää uusia palveluita ja kuinka joustavaa ja ammattitaitoista henkilöstöä meillä on. Myös asiakaspuolella henkilöstömme perehdytys oli todella ensiluokkaista ja ammattitaitoista. Tämä uusi palvelu työllisti kymmeniä toimitilahuoltajia kevään 2020 aikana.

Digitaalinen toiminnanohjausjärjestelmä, uusi innovaatio ensimmäisenä Suomessa

Vuoden 2020 aikana otimme käyttöön täysin uudenlaisen innovaation, joka mahdollistaa uuden tavan johtaa siivoustyötä. Järjestelmän avulla myös asiakkaallamme on mahdollisuus saada reaaliaikaista tietoa tilojensa siisteyden ylläpidosta. Olemme ottaneet järjestelmän käyttöön ensimmäisenä Aalto-yliopiston tiloissa.

Uusi toiminnanohjausjärjestelmä helpottaa myös toimitilahuoltajiemme työtä: mm. pohjakuvat ovat aina ajan tasaiset ja mahdolliset muutokset saadaan järjestelmän kautta henkilöstön tietoon välittömästi. Järjestelmä toimii reaaliaikaisesti molempiin suuntiin; toimitilahuoltajamme voi ilmoittaa havaitsemansa ongelmatilanteen kaikille asianosaisille. Järjestelmä tukee näin myös kiinteistöhuollon töitä, kun vikailmoituksia saadaan entistä nopeammin esille siivoustyön ohessa sekä asiakkaalle tiedoksi.

Lue aiheesta lisää Ensimmäisenä Suomessa digitaalinen innovaatio siivoustyöhön

Syö hyvin.

Ravintola- ja ruokapalvelut

Vuosi alkoi uusien kouluruokapalvelusopimusten starteilla Helsingissä neljässä koulu- ja oppilaitoskohteessa. Saimme myös kaikkiin Helsingin koulu- ja päiväkotikohteisiimme Sydänmerkin käyttöön. Sydänmerkki-ruoka auttaa takaamaan lapsille maukkaan ja ravitsevan lounaan.

Voitto PRO-gaalassa

Tammikuun lopussa järjestetyssä horeca-alan arvostetussa PRO-palkintogaalassa keittiöpäällikkö Jetro Luumi palkittiin voittajana ammattikeittiön päällikkö -sarjassa. Jetro työskentelee Ylen Mediatalossa sijaitsevassa ravintola Huoltamossa, jossa hän vastaa keittiön toiminnasta.

Koronapandemia

Maaliskuussa koronapandemia iski voimakkaasti koko toimialaan ja mukautimme toimintaamme nopeasti. Ravintoloiden asiakasmäärien tippuessa radikaalisti, jouduimme supistamaan toimintaamme ja jopa sulkemaan toimipaikkoja. Koronapandemian vaikutukset myös julkiseen ruokapalveluun olivat hyvin merkittävät. Jouduimme toisaalta supistamaan toimintaamme, mutta myös organisoimaan uudenlaisia ruokapalveluja ja turvaamaan etäopetuksessa olevien koululaisten ja opiskelijoiden ruokahuollon.

Uusi versio Aromista

Keväällä aloitimme mittavan projektin Foodsin tuotannonohjausjärjestelmän Aromin uuden version käyttöönottamiseksi. Projekti alkoi toukokuussa 2020 ja se on tarkoitus saada päätökseen kesällä 2021.

Kilpailutusvoitto sairaalaruoassa

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kilpailutus ratkesi meidän eduksemme ja se tarkoitti ruokapalvelusopimuksen jatkoa Hämeenlinnan ja Riihimäen sairaaloissa. Sairaalan ja hoivan uudeksi toimialajohtajaksi ja Foodsin johtoryhmän jäseneksi nimitettiin Sari Lipasti, joka on työskennellyt pitkään mm. sairaalaruoan parissa erilaisissa johto- ja kehittämistehtävissä. Uuden ruokapalvelusopimuksen myötä teimme kesän ja syksyn aikana paljon kehitystyötä sairaalaruoan ympärillä ja aloitimme myös potilasruoan valinnanmahdollisuuteen liittyvän pilotin.

Kehitysprojekti erityisruokavalioille

Kesällä alkoi laaja erityisruokavalio-kehitysprojekti, jossa kävimme koko erityisruokavalioprosessin vaiheittain läpi. Teimme projektin aikana tarvittavia kehitystoimenpiteitä turvataksemme prosessin virheettömän kulun.

Kaurialan keskuskeittiössä remontti

Kesän aikana toteutimme Hämeenlinnan Kaurialan keskuskeittiössä mittavan remontin, joka moninkertaisti ruokatuotannon valmistuskapasiteetin. Kaurialan keskuskeittiö palvelee erityisesti julkisen ruokapalvelun toimialaa valmistamalla laadukasta ja monipuolista päiväkoti- ja kouluruokaa. Tuotantoprosessin uudistus edellytti laajaa reseptiikan kehitystyötä, joka toteutettiin yhteistyössä keskuskeittiön, kehityspalveluiden sekä asiakaskohteiden kesken.

Uusia ruokapalvelukohteita

Elokuussa aloitimme uusissa ruokapalvelukohteissa Vantaalla Aviapoliksen ja Kuusikon alueella, jossa Palmia tuottaa ja tarjoilee ruokaa parissa kymmenessä päiväkoti-, koulu- ja oppilaitoskohteessa. Lisäksi aloitimme ruokatoimitukset muutamiin koulu- ja päiväkotikohteisiin Sotungin alueella.

Myös ravintoloiden osalta jatkoimme kasvua. Keväällä avasimme henkilöstöravintola Osmon Helsingin Käpylään FCG:n taloon ja elokuussa lounasravintola Merta sekä kahvila Nuotta avattiin upouuteen Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristötaloon Kalasatamaan.

Vähennämme ruokahävikkiä

Ruokahävikin vähentäminen on meille tärkeä vastuullisuustavoite, ja tutkimme erilaisia tapoja parantaa hävikin seurantaa ja vähentämistä. Biovaaka-kokeilu toteutettiin testikouluissa Hämeenlinnassa; Biovaaka-järjestelmä auttaa ruokailijaa vähentämään omaa ruokahävikkiään sekä antaa työkaluja ruokapalveluntuottajan hävikinhallintaan. Syksyn aikana pilotoimme lisäksi Hukka-hävikinseurantajärjestelmää useissa kohteissamme.

Avasimme ruoan verkkokaupan

Koronapandemia jatkui syksyllä ja vaikutukset olivat merkittävät etenkin lounasravintoloiden toimintaan. Pitkittynyt tilanne vaati uusia innovatiivisia tapoja palvella olemassa olevia asiakkaitamme sekä löytää uusia kasvumahdollisuuksia markkinoilta. Avasimme ruoan verkkokaupan marraskuussa kahdessa pilottiravintolassa myymällä noutolounaita sekä tilaustuotteita. Laajensimme valikoimaamme nopeasti myös yrityksille suunnattuihin tuotteisiin. Verkkokauppaa kehitetään voimakkaasti ja se laajenee vuonna 2021.

Tärkeimmät tapahtumat 2020

Tammikuu

Siivouksessa ja ruokapalveluissa tapahtumarikas tammikuu

Jetro_PROpalkinto finalistit_1000x600.jpg

Siivouspalvelumme laajentuivat neljään Tredun kohteeseen Tampereelle ja kolmeen kohteeseen Nokialle. Kohteet ovat ammattikouluja sekä liikuntahalleja. Otimme kohteissa käyttöön oman siivousmallikonseptimme, joka on kehitetty kouluja varten.

Kouluruokapalvelumme avasi neljä uutta koulu- ja oppilaitoskohdetta Helsinkiin, joukossa muun muassa Sibeliuslukio ja Stadin ammatti- ja aikuisopisto Meritalo. Tarjoamme kohteissa aterioita päivittäin noin 3000 asiakkaalle.

YLE:n ravintola Huoltamon keittiöpäällikkö Jetro Luumi voitti ammattikeittiön päällikkö -sarjan ravintola-alan arvostetussa PRO-kilpailussa.

Olimme mukana LunchBunch -hackathonissa, joka kysyi kuinka kouluruokailusta saadaan jokapäiväinen ilmastoteko. Suomessa tarjotaan noin 900 000 kouluateriaa päivittäin, ja kouluruokailuun liittyvillä ilmastoratkaisuilla on suuri merkitys. Hackathon oli vantaalaisen Ruusuvuoren koulun, LUOMUS-luonnontieteellisen museon ja Helsinki Think Companyn yhteinen ponnistus ja ilmastoteko paremman maailman aikaansaamiseksi. 

Helmikuu

Uusi aulapalvelukohde ja monikielistä henkilöstöviestintää

Vartija_rintakyltti_web.JPG

Turvallisuuspalvelujemme aulapalvelut avasi uuden kohteen ja huolehdimme nyt Käpylässä sijaitsevan Finnish Consulting Group -talon aulapalveluista. Aulapalvelu on asiakaspalvelua ja palvelemme asiakkaitamme sekä heidän asiakkaitaan yksilöllisesti suunnittelemalla ja tuottamalla tarpeita vastaavan ratkaisun.

Lisäsimme henkilöstöviestinnän kielivalikoimaan englannin tärkeimpien viestittävien asioiden kohdalla. Meillä työskentelee noin 50 eri kansallisuutta ja englanti on monelle yhteinen kieli. Tarvittaessa viestimme sisäisesti myös venäjäksi, viroksi, arabiaksi ja ranskaksi.

Maaliskuu

Avasimme lounasravintola Osmon ja valmistauduimme koronan vaikutuksiin

Osmo_yleiskuva4.jpg

Avasimme uuden, kaikille avoimen lounasravintola Osmon Käpylään, Finnish Consulting Groupin taloon. Ravintola palvelee kiinteistössä työskenteleviä henkilöitä ja heidän vieraitaan, mutta myös kaikki lähistöllä liikkuvat ovat tervetulleita Osmoon. Helmikuussa samassa rakennuksessa aloitti aulapalvelumme ja nyt laajensimme myös ravintolapalveluihin.

Koronavirusepidemian vaikutukset alkoivat näkyä päiväkotien, koulujen sekä lounasravintoloiden aukiolossa ja valikoimassa. Aloitimme myös henkilöstöä koskevat lomautusneuvottelut, joiden syynä oli koronvirusepidemian vaikutukset asiakasmääriin.

Huhtikuu

Vuoden palmialainen -kilpailu, lomautuksia ja uutta normaalia.

Vuoden palmialainen 2019.jpg

Ensimmäisen ”Vuoden palmialainen” -kilpailun tulokset julistettiin. Tavoitteena oli nostaa esille hyvää työtä tekeviä palmialaisia ja palkita heidät. Etsimme sekä työntekijöistä että esihenkilöistä ihmisiä, jotka tekevät hyvää työtä ja kunnioittavat sekä arvostavat työtovereitaan, ovat hyviä asiakaspalvelijoita ja haluavat myös kehittää omaa työtään.

Pystyimme jatkamaan siivous-, kiinteistö- ja turvallisuuspalveluissamme toimintaa melko normaalina koronavirustilanteen aiheuttamasta tilanteesta huolimatta, joitain poikkeuksia lukuunottamatta. 

Ravintola- ja ruokapalveluissa koronan vaikutukset olivat suuret ja jouduimme väliaikaisesti sulkemaan kohteita. Keskityimme kriittisten kohteiden, kuten esimerkiksi Helsingin kaupungin, terveydenhuollon, valtionhallinnon kohteiden ravintoloiden aukioloon ja palveluun. Hoidimme etäopetuksessa olevien oppilaiden ruokapalvelun jakamalla kotilounaskasseja tai eväskasseja tai järjestämällä ruokailun kouluilla sopimuksen mukaisesti eri kaupungeissa. Kaikki etätyöskentelyssä olevat perusopetuksen oppilaat olivat oikeutettuja palveluun tekemällä tilauksen tai ilmoittautumalla ennakkoon. Lue lisää uutisestamme.

Toukokuu

Avasimme jälleen ruokapalvelujamme tauon jälkeen

koulutus_palmia_web.jpg

Avasimme koronapandemian vuoksi sulkeutuneet koulujemme ruokapalvelut jälleen toukokuun puolivälissä. Pystyimme palauttamaan palvelut heti normaalille tasolle huolellisen suunnittelun ansiosta.

Kesäkuu

Virtuaaliset Helsinki-päivän kahvit 11.6.

Raparperipiirakka.jpg

Ravintola- ja ruokapalvelumme on perinteisesti huolehtinut Helsingin kaupungin tarjoamista Helsinki-päivän kahveista kaikille helsinkiläisille. Koronan vuoksi kahvitus järjestettiin tällä kertaa virtuaalisena. Jaoimme virtuaalikahvituksessa kaikille kaupunkilaisille Kaupungintalon ravintolan salaisen raparperipiirakkareseptin.

Lounasravintolamme olivat osittain auki, osittain kiinni, osa palveli vain kiinteistöjen omaa väkeä, mutta osa myös kaikkia asiakkaita. Viimeisimmän tilanteen saattoi tarkistaa Palmia Lounas -sovelluksesta. Jokaisessa osittainkin auki olevassa ravintolassa noudatettiin huolellisesti valtioneuvoston ohjeita ruokailun turvalliseksi sujumiseksi.

Heinäkuu

Avasimme Kaupunkiympäristötaloon ravintolan ja kahvilan

Merta3_1000x600.jpg

Pandemiasta huolimatta avasimme kahvila Nuotan sekä lounasravintola Mertan Kalasatamaan. Molemmat hemmottelevat herkullisilla mauilla Kaupunkiympäristötalon työntekijöitä ja vierailijoita sekä muita alueella työskenteleviä ja liikkuvia kaupunkilaisia sekä ympäristön asukkaita. Tarjoamme lounas- ja kahvilapalvelujen lisäksi aamiaisia, tilaustuotteita sekä kokous- ja edustustarjoiluja.

Elokuu

Siivous- ja turvallisuuspalveluille uusia, mielenkiintoisia kohteita

Stadion1_2020.jpg

Siivouspalvelumme Olympiastadionilla alkoivat elokuun alussa ylläpitosiivouksen osalta. Stadionin yhteydessä on Urheilumuseo, jonka siivous tuli myös Palmian hoidettavaksi. Stadionilla järjestettävien tapahtumien siivous on osa sopimusta. Siivouspalvelumme laajenivat myös Tampereen sote-palvelujen avopalvelukohteisiin vaiheittain 1.8.–30.9. välisenä aikana. Uusina kohteina olivat muun muassa terveysasema, hammashoitola, kotihoidon toimistotiloja, Martinus-koti (päihtyneiden kuntoutuskoti)  sekä selviämis- ja katkaisuasema. 

Turvallisuuspalvelumme voitti myös seuraavan sopimuskauden Helsingin kaupungin kulttuurialan kohteisiin. Uusi kausi alkoi 1.8.2020 ja jatkuu toukokuulle 2022 asti. Sopimus koskee kulttuuritaloja Annantalo, Caisa, Kanneltalo, Malmitalo, Savoy-teatteri, Stoa ja Vuotalo. Kulttuuritalot työllistävät jopa kymmeniä turvallisuusalan ammattilaisia, jotka turvaavat asiakkaille noin 1000 kulttuurihetkeä päivässä. Lisäksi aloitimme turvallisuudesta huolehtimisen myös Colliersin kohteissa ja Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristö-talossa.

Pandemia vaikutti myös tapahtumiin ja olimme mukana virtuaalisesti Kuntamarkkinoilla, Tulevaisuuden sairaala -tapahtumassa sekä Real Estate Forumissa.

Syyskuu

Vähennämme ruokahävikkiä Hämeenlinnassa yhdessä koululaisten kanssa

Biovaaka_Serve_1500x1000.jpg

Kirkonkulman koulussa ja Nummen Yhtenäiskoulussa kokeillaan innovaatiota, joka tekee ruokahävikin vähentämisestä hauskaa. Testikouluissa otettiin käyttöön Biovaaka-järjestelmät, jotka antavat välittömän palautteen ruokailijalle ruokajätteen määrän mukaan. Järjestelmä kannustaa ja ohjaa ruokailijaa pienentämään henkilökohtaista hiilijalanjälkeään sekä auttaa ruokapalveluntuottajaa hävikinhallinnassa.

Biovaaka-kokeilu lanseerattiin Hämeenlinnan testikouluissa valtakunnallisella Hävikkiviikolla. Teemaviikon tarkoituksena oli edistää tietoisuutta hävikkiruoasta, herättää keskustelua ja saada ihmiset tekemään arjessaan valintoja hävikin pienentämiseksi.

Ruokahävikin vähentäminen ja kestävä ruoka ovat keskeisiä toimenpiteitä Hämeenlinnan kaupungin Hiilineutraali Hämeenlinna -ohjelmassa. Palmian ruokapalveluissa hävikinhallinta on jo juurrutettu osaksi ydintoimintoja. Hävikkiä vähennetään huolellisella ruokalistojen ja hankintojen suunnittelulla sekä lounasruoan erävalmistuksella. Ruokapalveluissa hävikkiä syntyy ruoanvalmistuksen yhteydessä, yli jääneestä valmiista ruoasta sekä ruokailijoiden lautashävikkinä.

Avasimme Kaurialan keskuskeittiön laajennuksen Hämeenlinnassa. Uusi keskuskeittiö moninkertaistaa Palmian nykyisen ruokatuotannon valmistuskapasiteetin. Uudella tuotantoprosessilla valmistetaan laadukasta ja monipuolista päiväkoti- ja kouluruokaa vastuullisesti ja kustannustehokkaasti.

Lokakuu

Kyselyiden kuukausi

image-box-02.png

Ravintola- ja ruokapalveluissa kerätään jatkuvasti asiakaspalautetta sekä tehdään säännöllisesti asiakastyytyväisyyskyselyjä eri asiakasryhmille. Tänä syksynä kysyttiin palvelumme onnistumisesta mm. koulujen oppilailta, päiväkotien ja koulujen henkilökunnalta, lounas- ja henkilöstöravintoloiden asiakkailta, hoivan ja vammaisyksiköiden asiakkailta, sairaaloiden potilailta sekä henkilökunnalta.

Marraskuu

Digitaalisuutta siivouspalveluihin sekä ravintola- ja ruokapalveluihin

Toiminnanohjausjärjestelmä_käytössä_Aalto-yliopistossa.jpg

Digitaalinen toiminnanohjausjärjestelmä on uusi tapa johtaa siivousta sekä seurata työn kulkua. Digitalisaation avulla tuetaan perinteistä siivoustyötä. Nyt myös asiakas saa reaaliaikaista tietoa tilojensa siivouksen etenemisestä ja ylläpidosta.

Uudistimme Palmian vuosittaisen NPS-kyselyn kaikkien liiketoimintojemme sopimusasiakkaiden yhteyshenkilöille. Kysyimme heiltä tyytyväisyyttä palveluumme ja yhteistyöhömme. Saatujen vastausten perusteella kehitämme toimintaamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Ravintola- ja ruokapalvelumme pilotoi uutta ruoan verkkokauppaa Kaupungintalon ravintolassa sekä ravintola Loft33:ssa. Verkkokauppa avattiin 2.11. Asiakas voi tilata ja maksaa etukäteen noutolounaat lisukkeineen sekä täyte- ja voileipäkakut. Myöhemmin valikoimaa lisätään kokemusten ja kysynnän mukaan.

Joulukuu

Janne Häkkänen PRO2021 -finaaliin, joka on ravintola-alan Oscar-kilpailu

Joulukerays_2020_keraystunnus_vaaka_FI.jpg

Palmian facebookin joulukalenterissa kerroimme joulukuun jokaisena päivänä eri ammattinimikkeistämme ja millaista työ niiden takana on. Joulukortti- ja joululahjarahat lahjoitimme perinteisesti Pelastakaa Lapset ry:lle, joka lahjoituksin tukee lasten ja nuorten koulunkäyntiä sekä harrastuksia. 

Ravintola- ja ruokapalvelujen tuotekehityspäällikkö Janne Häkkänen valittiin PRO2021-finaaliin, joka on ravintola-alan Oscar-kilpailu. Tammikuussa 2021 julistettiin voittajat.

Arvot, missio, visio

Palmia palvelee kaikkialla kaupungissa. Kaiken taustalla ovat arvomme, visiomme ja missiomme.

Asiat, joihin nojaten loistamme asiakkaamme kanssa. 

Arvot: Kohtaamme - Kuuntelemme - Palvelemme - Kehitymme

Visio: Asiakas loistaa kanssamme. Asiakkaamme voi hyvin kanssamme ja huolehdimme aidosti asiakkaamme tarpeista. Kanssamme on ilo asioida. Olemme valmiita kasvamaan valtakunnalliseksi toimijaksi.

Missio: Arkihuolesi kaikki heitä! Olemme olemassa asiakasta varten. Omistaudumme aidosti asiakkaidemme hyvinvoinnille, turvallisuudelle ja viihtyvyydelle. Olemme helppo ja turvallinen kumppani arjessa.

Arki hoidossa kaikkialla kaupungissa. Olemme asiakaslähtöinen palveluyritys. Tarjoamme tehokkaita sekä toimivia siivous-, kiinteistö-, ruoka- ja turvallisuuspalveluja, aina asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöityinä. Palvelemme noin 2200 työntekijän voimin yli tuhannessa erilaisessa kohteessa Suomessa.

Olemme palveleva kumppani. Toimintamme perustuu kumppanuuteen ja laajoihin palvelupaketteihin. Kehitämme palveluitamme jatkuvasti, ja jokainen asiakkaamme saa meiltä omiin tarpeisiinsa sopivat palveluratkaisut. Asiakkaamme voivat aina luottaa meihin, sillä sitoudumme jatkuvasti palvelun laadun ja asiakkaan kokeman hyödyn kehittämiseen. Katsomme rohkeasti eteenpäin ja haluamme laajentua valtakunnalliseksi toimijaksi. Haluamme menestyä – ja loistaa – yhdessä asiakkaidemme kanssa, nyt ja tulevaisuudessa.

Alan tyytyväisin henkilöstö. Olemme tyytyväisten ihmisten työpaikka, ja huolehdimme työntekijöidemme ammattitaidosta ja työn ilosta. Monimuotoinen ja välittävä työpaikkamme tarjoaa aina monipuolisia töitä ja palveluja – hyviä kehittymismahdollisuuksia unohtamatta.