MENU

Vuosikatsaus 2019

Toimitusjohtajan tervehdys

Nina Rokkila.jpg

Vuosi 2019 oli kilpailukyvyn parantamisen ja talouden tasapainottamisen vuosi

Aloitimme myös työn strategiamme fokusoinnin parissa, ja samassa yhteydessä vahvistimme strategiakauden ulottuvan vuoden 2022 loppuun asti.

Syksyllä 2019 uudistimme liiketoimintajohdon ja asiakkuuksien hoidon rakennetta. Ruokapalveluliiketoiminnassa painotettiin erityisesti tuotantotapojen, logistiikan ja hankintojen kehittämistä sekä arvoketjuajattelua ja vastuullisuutta.  Tätä tukemaan ruoriin tarttui uusi liiketoimintajohtaja. Samalla lisäsimme resurssia muutosten ja kehittämishankkeiden johtamiseen. Loppuvuodesta olimme jo hyvässä vauhdissa ruokatuotantomme kehitys- ja laajennushankkeen suunnittelussa.

Lisäksi organisaatiorakennetta uudistaessa päätimme panostaa voimavaroja hyvän asiakaskokemuksen varmistamiseen palvelutoiminnan tukena. Tätä varten perustettiin uusi asiakkuusjohtajan tehtävä. Kyseessä on strateginen rooli asiakastyytyväisyystavoitteen parissa, jossa asiakkuusjohtaja työskentelee tiiviissä yhteistyössä liiketoimintojen ja myös myynnin kanssa.

Vuoden aikana voitimme useita kilpailutuksia, joiden myötä toimitusmaantieteemme laajeni mm. siivouspalveluissa Tampereelle. Turussa palveluvalikoimamme puolestaan vahvistui, kun aloitimme ruokapalvelut ammatillisen koulutuksen parissa. Turvallisuuspalveluissa metro- ja raitioliikenteen järjestyksenvalvonta oli kilpailutuksessa keväällä. Voitimme kilpailutuksen ja aloitimme palvelun uuden sopimuksen mukaisena marraskuun alussa.

Jatkoimme vuorovaikutuskanavien kehittämistä kuluttaja-asiakkaidemme kanssa. Kouluruoka-mobiilisovelluksellamme oli loppuvuodesta jo yli 20 000 käyttäjää. Ruokailijoille tarjoamme Kouluruoka- ja Lounas-mobiiliapplikaatioihin ruokalistat, aterioiden tuote- ja ravitsemustiedot, palautemahdollisuuden, kahvipassin sekä toiveruokaäänestykset. Päätimme myös pilotoida työnhakijoitamme palvelevan robotin; chatbotin, jonka kanssa hakija voi käydä ensivaiheen keskustelun verkkosivuillamme. Pilotti jäi toteutettavaksi vuoden 2020 alkupuolella.

Talouden tasapainottamiseksi ja pysyvän kustannusrakenteen hiomiseksi käytiin neuvotteluja ja tehtiin kovia päätöksiä loppuvuonna. Ratkaisut ovat osa kokonaisuutta, jossa haetaan pitkällä tähtäimellä vakautta kannattavuuteen sekä yhä tiukempaa keskittymistä strategisiin ydinkohtiin. 

Nina Rokkila 
toimitusjohtaja
Palmia Oy

Vastuullisuus 2019

Palmia on suomalainen yritys. Noin 2200 työntekijää, joukossa 50 eri kansallisuutta, tekee suomalaista palvelutyötä joka päivä - oli arki tai juhla.

Palmian vastuullisuuden kehittämisen painopistealueet vuonna 2019

Energia- ja materiaalitehokkaiden sekä vastuullisten palvelujen kehittäminen
Ravintola- ja ruokapalveluissa tavoitteena on vähentää ruokahävikkiä 50% vuoteen 2022 mennessä. Hävikkiin osoitettavasti vaikuttavia toimenpiteitä otettiin käyttöön vuonna 2019. Toimitilapalveluissa vähennettiin edelleen siivouksen aiheuttamaa kemikaalikuormaa. Toimenpiteinä oli ostojen ohjauksen tehostus ja kemikaalittoman siivouksen lisääminen.

Hankintojen ympäristövastuullisuuden kehittäminen
Materiaalihankinta- ja alihankintaprosesseihin lisättiin vuonna 2018 ympäristökriteerit, jotka tulivat voimaan kaikkiin uusiin tai uusittaviin materiaali- ja alihankintatarjouspyyntöihin tai -sopimuksiin. Työ jatkui edelleen vuonna 2019. Erityisesti toimitilapalveluissa kiinnitettiin huomiota ostojen ohjauksen tehostamiseen. Selvitimme kaasuautojen ja sähköautojen käyttömahdollisuuksia turvallisuus- ja kiinteistöpalveluissa.

Osaava henkilöstö
Tavoitteena oli, että koko toimitilapalvelujen henkilöstö on suorittanut ympäristökoulutuksen ja siihen liittyvän testin. Myös kiinteistöhuollon henkilöstö suoritti Ympäristöosaava-koulutuksen ja siihen liittyvän testin vuoden loppuun mennessä. Koulutukset suoritettiin sähköisessä oppimisympäristössä.

Ympäristövastuullisen kumppanuuden kehittäminen
Kehitimme asiakkaille suunnattua ympäristöasioiden viestintää. Jokaiselta toimialalta julkaistiin blogitekstejä Palmian www-sivuilla ja lisäksi sopimusasiakkaille lähettiin ympäristöasioista kertovia uutiskirjeitä.

Palmian tavoitteena on alan paras henkilöstö­tyytyväisyys vuonna 2022.

Henkilöstö

Panostamme kokonaisvaltaisesti henkilöstön työhyvinvointiin sekä osaamisen ja palkitsemisen kehittämiseen.

Palmia Oy:n keskeinen tavoite on henkilöstön sopeutuminen yhtiöittämisen ja kilpailutusten vaatimaan toimintakulttuurin uudistumiseen, tuottavuuden kehittymiseen ja markkinan vaatimiin toimintatapojen muutoksiin. Yhtenä strategisena tavoitteena on toimialan paras henkilöstötyytyväisyys.

Vuonna 2019 panostettiin merkittävästi työhyvinvoinnin mittaamiseen. Keväällä otettiin käyttöön viikoittainen Vire-mittaus ja syksyllä toteutettiin laajempi työhyvinvointikysely. Panostusta henkilöstön työhyvinvointiin sekä osaamisen kehittämiseen jatkettiin edelleen.

Vuoden 2019 aikana läpi vietiin Muutoksen mahdollistajat -työhyvinvointihanke yhdessä Kevan kanssa. Hanke oli suunnattu esimiesten osaamisen kehittämiseen ja hankkeen tavoitteena oli tukea esimiehiä työkyky- ja muutosjohtamisessa valmentavaa johtamistapaa noudattaen.

Suurin osa työtehtävistä on fyysisesti kuormittavia ja työkyvystä huolehtiminen on tärkeää. Muun muassa työajan kevennyksillä ja muutoksilla tehtävänkuvassa tuetaan osatyökykyisten työntekijöiden työssä jaksamista. Työkykyjohtamisessa tehdään tiivistä yhteistyötä työterveyden, työsuojelun, esimiesten ja HR:n kesken. Sairauspoissaoloprosentti oli 4,64 %.

Palmiassa panostetaan henkilöstön osaamisen kehittämiseen merkittävästi. Henkilöstöä kannustetaan osallistumaan tutkintoon johtaviin koulutuksiin. Palmia tukee henkilöstönsä kouluttautumista muun muassa oppisopimuksella oman ammattialansa tutkintoihin. Vuonna 2019 Palmiassa suoritettiin työn ohella ammatillisia perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoja kaikissa liiketoiminnoissa.

Yhtiössä panostettiin myös sähköisen verkko-oppimisympäristön monipuoliseen käyttöön. Uusia verkkokursseja tehtiin sekä työntekijä- että esimiestason osaamisen kehittämiseksi. Suurena kokonaisuutena toteutettiin suorituksen johtamisen valmennus sekä verkossa että lähiopetuksena samassa yhteydessä, kun yhtiön suorituksen johtamisen prosessi uudistettiin.

Vuoden lopussa Palmian palveluksessa oli 2127 työntekijää, joista 93 % oli vakinaisessa työsuhteessa. Naisten osuus henkilöstöstä oli 55 %. Lähtövaihtuvuus oli 25,1 % (kaikki) / 14,9 % (omasta pyynnöstä). Keski-ikä oli 44 vuotta. Suurin ikäryhmä oli 50–59-vuotiaat.

Palvelut

Palmia on siellä, missä ihmisetkin. Siivous-, kiinteistö-, turvallisuus- sekä ravintola- ja ruokapalvelumme pitävät arjen pyörät pyörimässä kaikkialla kaupungissa.

Kaikki kunnossa.

Kiinteistöpalvelut

Palmia on tukena kaupungin arjessa. 

Kiinteistöpalveluiden 2019 vuoden teemoina oli sekä kannattavuuden parantaminen että yhtenäisen kiinteistöpalveluyksikön toiminnan luominen. Tekme Oy:n fuusioiminen Palmiaan toi mukanaan Palmian kiinteistöpalvelujen laajenemisen myös Hämeenlinnaan ja alkuvuosi meni toimintojen yhdistämisessä ja kehittämisessä. Laajenemisen myötä kiinteistöpalveluiden liiketoiminta sai lisää vahvaa osaamista niin kiinteistönhoidon kuin talotekniikan osa-alueilla sekä uutena korjausrakentamisen toiminnat osaksi palvelutarjoamaa.

Kiinteistöpalveluissa tehtiin organisaatiomuutoksia ja kouluisännät ja kohdevastaavat siirtyivät osaksi kiinteistöpalveluiden liiketoimintaa. Muutosten tavoitteena oli selkeyttää ja tehostaa toimintaa.

Kiinteistöpalveluiden esimiehet ja työntekijät ovat osallistuneet aktiivisesti koulutuksiin. Oppisopimuskoulutusten myötä olemme saaneet vahvistettua niin työntekijöiden ammatillista osaamista kuin esimiestutkintojen myötä esimiesten ammattitaitoa.

Field Service -toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön myös Hämeenlinnassa ja sen myötä järjestelmässä otettiin käyttöön esimerkiksi urakoihin liittyviä uusia toiminnallisuuksia. Field Serviceä on kehitetty edelleen aktiivisesti tukemaan entistä paremmin työn suunnittelua ja sen myötä parempaa seurattavuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta. Mobiilisovellusta on saatu kehitettyä yhdessä työntekijöiden kanssa työntekoa helpottavammaksi ja käytöltään yksinkertaisemmaksi.

Lue lisää kiinteistöhuollon palveluista artikkelista Energiamanagerointi on avain parempaan energianhallintaan.

Tuki ja turva.

Turvallisuuspalvelut sekä palo- ja turvatekniikka

Palmia turvaa kaupungin arkea. 

Turvallisuuspalvelut

Vartiointipalveluiden kasvu jatkui koko vuoden ajan. Uusia toimeksiantoja solmittiin tasaisesti kuluneena vuonna. Ilahduttavasti saimme loppuvuodesta vielä uusia asiakkaita meille uusilta markkinoilta, esimerkiksi Saudi-Arabian suurlähetystön sekä Euroopan kemikaaliviraston.  

Turvallisuuspalveluiden organisaatiota muutettiin syksyllä vastaamaan paremmin tulevien aikojen haasteita. Muutos selkeytti vastuualueita ja toimintoja sekä tehosti palvelutuotantoa.

Esimiesten myyntikoulutus käynnistettiin ja myyntitavoitteet asetettiin. Koulutuksella haluttiin vahvistaa myyntivoimaa ja tuoda uus- ja lisämyynti osaksi esimiestyötä.

Erilaisia teknisiä ja toiminnallisia järjestelmiä otettiin käyttöön syksyllä, joilla parannettiin  asiakas- ja henkilöstötyyväisyyttä sekä nopeutettiin reagointia poikkeustilanteissa. Palvelutuotannon kehittämiseksi ja seuraamiseksi saimme valmiiksi GuardTools-raportointijärjestelmän perustoiminnat. Järjestelmän lisäominaisuuksia käyttöönotto jäi vuoden 2020 puolelle, jolloin mahdollistuivat erilaiset integraatiot ja asiakasraportoinnit.

Metron järjestyksenvalvonnassa eli Suomen suurimmassa yksittäisessä variointisopimuksessa aloitettiin uusi sopimuskausi. Uudella sopimuskaudella jatkamme onnistumista työssämme ja sopimuksen toteutuksessa asiakkaan luottamuksen arvoisesti.

Koulutetun turvallisuushenkilöstön saatavuus oli koko vuoden ajan haasteellista. Rekrytointiresurssia vahvistettiin ja prosessia suoraviivaistettiin. Lisäksi otettiin käyttöön uusi koulutusjärjestelmä, jossa henkilöstön peruskoulutus järjestetään Palmian yrityskohtaisilla kursseilla.

Palo- ja turvatekniikka

Teknisten turvajärjestelmien toimitukset jatkoivat kasvuaan vuonna 2019. Olimme vahvasti rakentamassa turvallisempaa arkea muun muassa kouluissa ja päiväkodeissa sekä erilaisissa toimitiloissa. Muutokset etenkin oppilaitosten turvallisuustarpeissa toivat turvatekniikalle lisää tilauskantaa.

Toteutimme perinteisen turvatekniikan ohella myös valvontatekniikkaa logistiikan tarpeisiin. Vastasimme yhdeksän lumen vastaanottopaikan valvontajärjestelmätoteutuksesta sekä järjestelmän integroinnista asiakkaan SAP-toiminnanohjausjärjestelmään. Järjestelmän läpi vastaanotettiin ja laskutettiin miljoonan lumikuution verran toimituksia. Lue lisää artikkelista Lumikuormien valvonta on ilmastoteko.

Hälytyskeskuksemme panosti järjestelmien modernisointiin ja sitä kautta tehokkaampaan ja asiakkaillemme läpinäkyvämpään palveluun. Turvallisuuspalveluidemme Guardtools -toiminnanohjausjärjestelmän integrointi hälytyskeskukseemme aloitettiin loppuvuodesta. Tämä mahdollistaa yhä laajemmat tapahtumaraportit turvallisuuden toimenpiteistä.

Helsingissä pysäköintipalvelumme palvelivat pysäköiviä kaupunkilaisia ylläpitämiemme n. 600 parkkimittarin kautta. Lisäksi pysäköintipalvelumme turvasivat kulkutiet valvomalla alueita ja mahdollistamalla tilapäispysäköintiä monilla alueilla ympäri kaupunkia sekä ylläpitämällä ajoneuvojen siirtokeskusta.

Sillä siisti

Toimitilapalvelut

Palmia pitää tilat puhtaana kemikaalittomasti

Toimitilapalveluissa vuosi 2019 alkoi laajentumisen merkeissä, kun saimme lisää työtovereita ja asiakkuuksia Hämeenlinnasta Tekmen fuusion myötä. Hämeenlinnasta olemme saaneet toimitilapalvelujen liiketoimintaan paljon hyviä käytäntöjä, joita olemme voineet monistaa myös muiden kaupunkien käyttöön.

Sijaistuspalvelu-pilotti

Vuoden alusta aloitimme uuden sisäisen sijaistuspalvelun pilotoinnin pääkaupunkiseudulla. Sijaistustilanteet nousevat usein kehityskohteiksi sekä oman henkilöstömme, että asiakkaidemme toiveesta.  Työn tasalaatuisuus on luonnollisesti niin asiakkaidemme kuin oman henkilöstömmekin toiveena ja sijaistuspalvelun pilotoinnin tarkoituksena on ratkaista näitä haasteita. Sisäinen sijaistuspalveluhenkilöstömme on vakituisessa työsuhteessa ja heillä on samat henkilöstöedut ja koulutustavoitteet kuin muullakin henkilöstöllämme. Tämä pilotti koettiin niin onnistuneeksi, että sijaistuspalvelua kasvatettiin jo vuoden 2019 aikana ja toiminnan kasvattaminen on tavoitteena myös vuoden 2020 aikana.

Toimitilapalvelujen digitalisaatio ja kehitystoiminta kiinnostaa

Osallistuimme keväällä vuoden 2019 puhtausalan Finnclean-messuille Tampereella. Omalla osastollamme esittelimme mm. toiminnanohjausjärjestelmäämme sekä robotti-imurin prototyyppiä, jonka rakentamisessa olemme olleet mukana. Messujen yhteydessä järjestetyillä koulutuspäivillä oli yhtenä puhujana ICT- ja kehitysjohtajamme Riku Moisio, jonka aiheena oli paljon mielenkiintoa herättänyt siivoustyön digitalisaatio Palmiassa. Koulutuspäivän jälkeen osastollemme muodostuikin mukavasti ruuhkaa, kun toiminnanohjausjärjestelmämme, robotti-imurimme sekä muu kehitystoimintamme kiinnosti osallistujia.

Kemikaaliton siivous

Vuoden 2019 aikana jatkoimme kemikaalittoman ylläpitosiivouksen rinnalla myös testauksia kemikaalittomasta perussiivouksesta. Koska kemikaaliton ylläpitosiivous on jo toiminnassamme arkipäivää, oli kemikaalittomien perussiivousten tutkiminen luontainen jatkumo. Perussiivouksia tehtiin mm. timanttilaikkoja hyödyntäen. Perussiivousten onnistumista kemikaalittomasti olivat tutkimassa mm. Palmialle räätälöityyn restonomikoulutukseen osallistuneet esimiehet ja asiantuntijat. Lue lisää aiheesta testeihin osallistuneiden asiantuntijoidemme kattavasta blogista Pintaa syvemmälle ympäristövastuullisuudessa

Toimitilapalvelut aloittaa myös Tampereella

Vuoden lopussa pääsimme vielä suunnittelemaan uutta aluevalloitusta voittaessamme seitsemän uutta kohdetta Tampereen ja Nokian alueelta. Haltuunotto suunniteltiin oman Haltuunotto-konseptimme mukaisesti. Haltuunotto-konseptia pääsimme hyödyntämään myös suunnitellessamme vuoden 2020 alusta alkavien HUS:in kohteiden, mm. terveysasemien, starttia.Vuoden viimeiset viikot menivät haltuunottojen parissa ja seuraava vuosikymmen alkoi jälleen hieman uudistuneella palvelumaantieteellä.

Syö hyvin.

Ravintola- ja ruokapalvelut

Palmia on siellä, missä ruokaillaan.

Vuosi 2019 alkoi kiireisenä Tekmen fuusion myötä, kun Hämeenlinnan ruokapalvelut siirtyivät osaksi toimintaamme. Fuusioon sisältyi toimintojen ja organisaatioiden uudelleen järjestämistä, järjestelmien ja prosessien yhtenäistämistä, henkilöstön perehdyttämistä puolin ja toisin sekä valtava määrä muuta työtä sekä kentällä että tukitoiminnoissa. Kaupan mukana Palmialle siirtyi myös Linnan Ateriapalvelut Oy, joka jatkaa Palmian tytäryhtiönä nimellä Palmia Palvelut Oy.

Palvelumme laajentuivat Riihimäellä, Helsingissä ja Turussa

Vuosi 2019 oli voimakkaan kasvun ja kasvun vaatiman toiminnan tehostamisen aikaa. Hämeenlinnan ruokapalvelujen lisäksi aloitimme vuoden alusta kilpailutusvoiton myötä ruokapalvelut Riihimäellä kymmenen vuoden sopimuksella. Alkukesästä alkaen keskitimme Hämeenlinnan keskuskeittiöön eri toiminta-alueiden päiväkoti- ja kouluruoan tuotantoa. Toimintaa tehostavaa keskittämistä jatkettiin myös vastaanottokeskusten ja hoivakohteiden osalta.

Vuoden aikana starttasimme kilpailutuksissa voitettuja uusia päiväkoti-, koulu- ja oppilaitoskohteita Helsingissä sekä Turussa. Syksyllä ruokapalvelutoiminta aloitettiin Espoossa neljässä hoivakohteessa ja jatkoimme palveluamme Kampin palvelukeskuksessa voitetun kilpailutuksen myötä.

Huhtikuussa Palmia osti seudullisen Aromi-liiketoiminnan Kunta Prolta (Sarastia). Kaupan seurauksena muutamien Kanta-Hämeen kuntien Aromi-ylläpitopalvelut siirtyivät Palmian hoidettaviksi. Aromi on ruokapalvelun toiminnanohjausjärjestelmä, ja käytännössä ruoantuotanto sekä ruokapalvelu toimivat sen avulla. 

Tutkimme asiakaslähtöistä sairaalaruokailua

Syksyn aikana valmistauduimme Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ruokapalvelujen kilpailutukseen ja tutkimme yhteistyössä teknologiayritys Vincitin kanssa asiakaslähtöistä sairaalaruokailua palvelumuotoilun keinoin. Haluamme tarjota potilaille mahdollisuuden vaikuttaa omaan ateriakokonaisuuteensa ja tämän kautta lisätä potilaiden tyytyväisyyttä, parantaa palvelukokemusta sekä lopulta vaikuttaa potilaan halukkuuteen suositella saamaansa palvelua. Tutkimus tullaan julkistamaan vuonna 2020 Tulevaisuuden sairaala -tapahtumassa. Lue artikkelimme Palvelumuoilulla asiakaslähtöisyyttä potilasruokailuun.

Tuotannon ja toimintamallin kehitysprojekti käyntiin

Syyskuussa Palmia Foodsin liiketoimintajohtajana aloitti Pia Julin, joka toi arvokasta kokemustaan ja vahvaa osaamistaan ruokapalveluliiketoiminnan sekä tuotanto- ja toimitusketjujen kehittämiseen. Aloitimme syksyllä keskuskeittiön kapasiteettia ja toimintaa uudistavan kehitysprojektin.Toimitusketjun ja keskuskeittiöiden kehitystä tukemaan päätettiin perustaa myös tuotantojohtajan tehtävä loppuvuoden 2019 aikana.Tavoitteena on kehittää kilpailukykyä tehostamalla yhtiön toimitusketjua, kehittämällä asiakkaan kokemaa laatua ja vastuullisuusasioiden hoitamista sekä varmistaa tavoitellun kasvun edellytykset. 

Tärkeimmät tapahtumat 2019

Tammikuu

Ruokapalvelumme laajeni kahteen suureen helsinkiläiseen lukioon

Koululounas lukiossa.jpg

Aloitimme tammikuussa ateriapalvelut kahdessa Helsingin kaupungin koulukohteessa: Alppilan lukiossa ja Helsingin Medialukiossa. Koululounaita valmistetaan yhteensä noin 1300 asiakkaalle paikan päällä ja lisäksi tarjolla on kahvilapalveluita molemmissa kohteissa.

Helmikuu

Palmia ryhtyi näkymään hämeenlinnalaisten arjessa

Palmia Innopark rajattu.jpg

Palmian tulo palveluntuottajaksi näkyi helmikuusta 2019 lähtien hämeenlinnalaisten arjessa muun muassa koulujen, päiväkotien, vanhusten palvelukeskusten ja sairaaloiden ravintoloissa. Myös hämeenlinnalaisissa kiinteistöissä oli nyt palmialaisia töiden parissa niin kiinteistö- kuin siivouspalveluissakin. 

Palmia Oy osti vuoden 2018 lokakuussa Hämeenlinnan kaupungin ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin omistamat Tekme Oy:n ja Linnan Ateriapalvelut Oy:n. Yhtiöt toimivat Kanta-Hämeessä ja suurimpia asiakkaita ovat mm. sairaanhoitopiirin ja Hämeenlinnan kaupungin toimijat. Yhtiöt fuusioitiin Palmiaan 1.1.2019.

Maaliskuu

Palmia palkkasi kesätyöntekijöitä Vastuullinen kesäduuni -kampanjan kautta

vkd_logo_2018_vari_rgb.png

Kevään aikana rekrysimme vajaa kaksisataa vuosilomansijaista ja 15–17 -vuotiasta kesäapulaista. Monialainen palveluyhtiömme tarjosi kesätöitä pääkaupunkiseudulla, Hämeenlinnassa, Riihimäellä, Turussa, Lahdessa, Karkkilassa ja Haminassa siivous-, kiinteistö-, turvallisuus-, vihertyö- sekä ravintola- ja ruokapalvelualojen tehtävissä. 

Huhtikuu

Palmia osti Aromi-liiketoiminnan Hämeestä

Aromi-logo.JPG

Palmia teki Aromi-toiminnasta liiketoimintakaupan Kunta Pron kanssa. Kaupan myötä useiden Kanta-Hämeen kuntien Aromi-palvelut hoitaa jatkossa Palmia. Aromi on ruokapalvelun toiminnanohjausjärjestelmä, ja käytännössä ruoantuotanto ja ruokapalvelu toimivat sen avulla.

Vastaa ja vaikuta! Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja siksi teemme säännöllisesti sähköisiä asiakastyytyväisyyskyselyjä eri asiakasryhmille. Nyt oli jälleen vuotuisen lounasravintoloiden asiakaskyselyn aika.

Toukokuu

Palmia maistatti kouluruokia Lähiöfest-tapahtumassa Riihimäellä

Riihimäki Lähiöfest maistelu.jpg

Palmia kutsui kaikki riihimäkeläiset maistelemaan ja arvioimaan nykyisiä kouluruokia. Samalla olii mahdollisuus äänestää uusia ruokia ruokalistalle, tutustua koulu- ja päiväkotiruokaan ja ruokapalveluun sekä keskustella asiantuntijoidemme kanssa. Kohtasimme päivän aikana noin 1000 kouluruoan maistelusta kiinnostunutta kaupunkilaista.

Kesäkuu

17 uutta koulu- ja päiväkotiruokakohdetta merkitsi tarvetta 40 uudelle ruokapalvelutyöntekijälle

kaikki_kunnossa.jpg

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kilpailutti 17 kohteen kouluruokapalvelut ja voitimme ne. Aloitimme rekrytoinnin uusiin kohteisiin heti kesäkuussa. Tarvitsimme noin 40 ruoka-alan ammattilaista lisää kuten esim. ruokapalvelutyöntekijöitä, kokkeja sekä ruokapalveluvastaavia kouluihin ympäri Helsinkiä valmistamaan aterioita sekä koululaisille että päiväkotilapsille.

Buildercom Oy ja Palmia solmivat puitesopimuksen, jolla pyritään edesauttamaan ja kehittämään molemminpuolista liiketoimintaa.Buildercom on Suomen johtavia kiinteistöylläpidon palvelujen ja rakentamisen tiedonhallintaratkaisuiden toimittajia. Yhteinen tavoite on tarjota kiinteistöomistajille laadukasta palvelua, jossa tietojärjestelmien sisältävä tieto tukee yhteisen asiakkaamme liiketoimintaa.

Heinäkuu

Johtoryhmä jalkautui kenttätöihin

Rokkila ulkoalueiden hoito s2019.jpg

Palmian johtoryhmä suoritti työharjoittelua kentällä kevään, kesän ja alkusyksyn aikana. He osallistuivat arjen työhön vuorollaan niin siivous-, kiinteistö-, turvallisuus- kuin ruokapalveluissakin yhdessä kunkin kohteen työntekijöiden kanssa. Johtoryhmä tekee työharjoittelua 1-2 kertaa vuodessa.

Elokuu

Ruokapalvelumme laajeni Turkuun

Aura.jpg

Palmia tarjoaa ruokapalveluja Turun ammatti-instituutin Aninkaisten sekä Uudenmaantien koulutalojen ravintoloissa. Palmia huolehtii ateriat myös Cygnaeus förskolanin pienille esikoululaisille. Palvelutarjoamaan kuuluvat kohteesta riippuen mm. lounasruoka, välipalat, kahvilapalvelut, tilaustarjoilut sekä retkieväät tilauksesta. Ravintoloissa voivat ruokailla opiskelijoiden ja esikoululaisten lisäksi myös Turun kaupungin työntekijät.

 

Syyskuu

Syyskuussa messuttiin ja uusi liiketoimintajohtaja aloitti ruokapalveluissa

Isännöintipäivä 18.9.2019.jpg

Osallistuimme omalla osastolla Helsingissä sekä Kuntamarkkinoille että Isännöintipäiville, jossa uusi kiinteistömanageerauspalvelumme oli ensimmäistä kertaa esillä.

Ravintola- ja ruokapalvelujen johdossa aloitti liiketoimintajohtaja Pia Julin. Hän tuli HK Scanin johtoryhmästä ja omaa pitkän kokemuksen elintarviketeollisuudesta.

Lokakuu

Kiinteistömanageerauksemme huolehtii nyt Kuntatalon kaikista palveluista

untitled9831jpg_38033502576_o.jpg

Palmia aloitti Kuntatalolla koko palveluvalikoimallaan lokakuun alussa. Tähän asti olemme huolehtineet siellä ravintola-, kahvila-, kokous- ja juhlapalveluista sekä aulapalveluista. Uusina palveluina työskentelemme kiinteistömanageerauksen sekä siivouksen, postituksen, kiinteistöhuollon, ulkoalueiden hoidon, viherpalvelujen, turvallisuuspalvelujen, turvatekniikan ja energianhallinnan parissa.

Arman Pohjantähden alla -sarjan jaksossa tutustuttiin syksyllä 2019 suurtalouskokin työhön. Arman Alizad vieraili Espoon Kilonpuiston koulun keittiössä tutustumassa tiimin työhön ja erityisesti suurtalouskokin arkeen. Katso jakso tästä

Marraskuu

Turvallista matkaa metrossa jatkossakin

Palmia_jarjest_1163_web.jpg

Palmia on huolehtinut metroliikenteen järjestyksenvalvonnasta vuodesta 2013 lähtien. Uusi sopimus alkaa 1.11.2019 ja jatkuu vuoteen 2023 asti. Metron järjestyksenvalvonnassa työskentelee tällä hetkellä vajaa 200 työntekijää. Kyseessä on Suomen suurin, yksittäinen vartioimiskohde. Uudistuneessa metrossa matkustaa tällä hetkellä noin 350.000 henkeä vuorokaudessa. Tehtävänämme on varmistaa jokaiselle matkustajalle turvallinen ja viihtyisä matkustaminen metrossa.

Tubettajat Niko ja Santtu olivat oikeissa töissä Pohjois-Tapiolan koululla ja valmistivat ruokaa koululaisille. Teimme yhteistyötä Avainlipun, Plastexin ja rekrytointi.comin kanssa. Katso video.

Joulukuu

Lahjoitimme joulukorttirahat tänäkin jouluna Pelastakaa lapset ry:lle

Joulukerays_2019_facebook.png

Palmian facebookin joulukalenterissa kerroimme joulukuun jokaisena päivänä eri ammattinimikkeistämme ja millaista työ niiden takana on. Joulukortti- ja joululahjarahat lahjoitimme perinteisesti Pelastakaa Lapset ry:lle, joka lahjoituksin tukee lasten ja nuorten koulunkäyntiä sekä harrastuksia. 

Keittiöpäällikkö Jetro Luumi ravintola Huoltamosta (Ylen ravintolat) valittiin PRO2020-finaaliin, joka on ravintola-alan Oscar-kilpailu. Tammikuussa 2020 julistettiin voittajat.

Arvot, missio, visio

Palmia palvelee kaikkialla kaupungissa. Kaiken taustalla ovat arvomme, visiomme ja missiomme.

Asiat, joihin nojaten loistamme asiakkaamme kanssa. 

Arvot: Kohtaamme - Kuuntelemme - Palvelemme - Kehitymme

Visio: Asiakas loistaa kanssamme. Asiakkaamme voi hyvin kanssamme ja huolehdimme aidosti asiakkaamme tarpeista. Kanssamme on ilo asioida. Olemme valmiita kasvamaan valtakunnalliseksi toimijaksi.

Missio: Arkihuolesi kaikki heitä! Olemme olemassa asiakasta varten. Omistaudumme aidosti asiakkaidemme hyvinvoinnille, turvallisuudelle ja viihtyvyydelle. Olemme helppo ja turvallinen kumppani arjessa. Asiakas voi keskittyä oman osaamisensa parantamiseen.

Arki hoidossa - kaikkialla kaupungissa. Palmia on nykyaikainen, asiakaslähtöinen palveluyritys, joka tarjoaa tehokkaita ja toimivia turva-, siivous-, kiinteistö- ja ruokapalveluja, aina asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöityinä. Palvelemme noin 2200 työntekijän voimin yli tuhannessa erilaisessa kohteessa Suomessa.

Palmia - palveleva kumppani. Toimintamme perustuu kumppanuuteen ja laajoihin palvelupaketteihin. Palvelumme kehittyvät jatkuvasti, ja jokainen asiakkaamme saa meiltä omiin tarpeisiinsa sopivat palveluratkaisut. Asiakkaamme voivat aina luottaa meihin, koska sitoudumme jatkuvasti palvelun laadun ja asiakkaan kokeman hyödyn kehittämiseen. Katsomme rohkeasti eteenpäin ja olemme valmiita laajenemaan valtakunnalliseksi toimijaksi. Haluamme menestyä – ja loistaa – yhdessä asiakkaidemme kanssa, nyt ja tulevaisuudessa.

Alan tyytyväisin henkilöstö. Palmia on tyytyväisten ihmisten työpaikka. Huolehdimme työntekijöidemme ammattitaidosta ja työn ilosta. Olemme monimuotoinen ja välittävä työpaikka, joka tarjoaa aina monipuolisia töitä ja palveluja – hyviä kehittymismahdollisuuksia unohtamatta.